Program Profilaktyki

 

Szkoły Podstawowej w Odrach

 

rok szkolny 2019/2020

   

Profilaktyka w szkole - jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowanie ryzykowne.

  

I . Założenia programowe

 

 • Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

 • Odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie i środowisku.

 • Treści programu powinny być odpowiednio dostosowane do grupy wiekowej wychowanków.

 • Do realizacji programu powinni być zaangażowani wszyscy nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

 • Tematy profilaktyczne powinny pojawiać się na różnych lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych (np. świetlicowe i inne).

 • Program odwołuje się często do współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz instytucjami wspomagającymi szkołę, działającymi na rzecz

 

dziecka.

 

II . Cele programowe

 

 • Tworzenie ciepłej, bezpiecznej atmosfery w szkole.

 • Poznanie się wzajemne i budowanie zaufania.

 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

 • Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole.

 • Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

 • Wskazywanie wartościowych rozrywek.

 • Przestrzeganie przed niebezpieczeństwami, mogącymi grozić ze strony osób nieznanych.

 • Dostarczanie informacji o przyczynach, skutkach i objawach uzależnień takich, jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania.

 • Kształtowanie poprawnych nawyków i walka z wulgaryzmami.

 • Nauka tolerancji wobec innych.

 

 

 

III . Zadania

 

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi.

 • Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny.

 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.

 • Rozwijanie umiejętności wzajemnego porozumiewania się, negocjacji i dzielenia się zadaniami.

 • Zapobieganie agresji na terenie szkoły.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 • Profilaktyka uzależnień.

 • Kształtowanie postaw asertywnych, mówienie NIE.

 • Rozwijanie umiejętności kierowania się własnym zdaniem w sytuacji presji grupowej.

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 • Przekazywanie informacji o szkodliwości używek i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.

 • Wyrabianie postawy szacunku dla osób starszych, pracowników szkoły.

 • Poznawanie i wdrażanie w życie zasad dobrego wychowania.

 • Eliminowanie wulgaryzmów na terenie szkoły i poza nią.

 • Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

 • Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nie znanych.

 • Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Rozwijanie zainteresowań

 • Wpajanie zasad higieny.

 • Rozwijanie wartości rodzinnych.

 • Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (telewizja, komputer, reklama).

 

 

 

IV . Formy działania

 

- indywidualna pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych,

 

- spotkania (z pielęgniarką, policjantem, psychologiem),

 

- festyny, imprezy środowiskowe, wycieczki, konkursy,

 

- zajęcia plastyczne, sportowe itp.,

 

- współpraca z domem rodzinnym,

 

- wymiana informacji,

 

- zajęcia pozalekcyjne, np.: świetlicowe.

  

V . W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:

 

 • program MEN ? ?WYPRAWKA SZKOLNA?,

 • program ?OWOCE W SZKOLE?,

 • program ?SZKLANKA MLEKA?.

  

Dział programu

Cele

Zadania, sposób realizacji

Terminy realizacji

Odpowiedzialni


I.

Profilaktyka uzależnień

 

 1. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

 1. Kształtowanie postawy asertywności ? uczenie umiejętności konstruktywnego odmawiania.

 

 1. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera i Internetu. Informowanie o realnych konsekwencjach niewłaściwego korzystania z komputera i telewizji.

 

 

 

 • pogadanki, zajęcia warsztatowe nt. szkodliwości działania używek

 

 • pogadanki i rozmowy nt. umiejętności odmawiania i podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach trudnych,

 

 • pogadanki w klasach nt. zagrożeń płynących z Internetu
  i TV oraz racjonalnego korzystania
  z mediów

 

 • kontakt z placówkami niosącymi pomoc.

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

 

 

 

 

 

 


II.

Kształtowanie umiejętności interperso-nalnych

 

 1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.

 3. Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby.

 4. Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w szkole
  i w domu.

 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 6. Kształtowanie właściwych postaw i przekonań oraz nastawień osobistych, pozwalających utrzymywać poczucie niezależności
  i swobody wyboru uczniów.

 7. Kształtowanie poprawnej komunikacji

 

 

 • pogadanki, dyskusje z wychowawcą,

 

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej-samopomocy uczniowskiej w klasach

 • wspólne odrabianie lekcji
  w świetlicy, zajęcia dodatkowe,

 

 • organizowanie różnorodnych kół zainteresowań,

 • wyjazdy, wycieczki, imprezy szkolne i pozaszkolne,

 • integrowanie uczniów na zajęciach,

 

 • realizowanie programu ?Spójrz inaczej?,

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

wychowawcy

 

 

 

 

 


III.

Eliminowanie przejawów agresji
i przemocy w szkole

 

 1. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

 2. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej)
  w szkole, w domu, środowisku lokalnym.

 3. Pokazanie rodzicom sposobów radzenia z agresją u dzieci.

 4. Uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów.

 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 6. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.

 7. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

 

 • pogadanki, dyskusje, scenki dramowe, plakaty, gry i zabawy,

 

 • dyżury nauczycieli podczas przerw,

 • zawarcie umów i kontraktów klasowych,

 • kontrola zachowań pozytywnych
  i negatywnych u dzieci,

 • spotkania przedstawiciela PPP z rodzicami,

 

 • zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych,

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

  

dyrektor

wychowawcy

 

 

 

Dział programu

Cele

Zadania, sposób realizacji

Terminy realizacji

Odpowiedzialni


IV.

Promowanie zdrowego stylu życia i sposobu spędzania wolnego czasu

 

 1. Dbanie o higienę ciała i umysłu.

 2. Uświadamianie zasad zdrowego odżywania się.

 3. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 4. Kształtowanie zachowań proekologicznych. Nabywanie przez dzieci nawyku dbania
  o czystość, ład i porządek otoczenia.

 5. Alternatywne sposoby życia ? twórcze i radosne gospodarowanie czasu wolnego.

 

 • pogadanki na zajęciach,

 

 • Spotkania z pielęgniarką i dietetykiem,

 • realizowanie programów:
  ?Szklanka mleka?, ?Owoce w szkole?.

 

 • zajęcia sportowe z udziałem rodziców, wycieczki,

 

 • udział w akcjach i programach ekologicznych ?Sprzątanie świata?

i zbiórka baterii,

 • informowanie uczniów o ofertach spędzania wolnego czasu w środowisku lokalnym,

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele,

pielęgniarka,

 

 

 

 

    

Dział programu

Cele

Zadania, sposób realizacji

Terminy realizacji

Odpowiedzialni


V.

Współpraca
z rodzicami
oraz instytucjami
i organizacjami zajmującymi się profilaktyką

 

 

 1. Budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności
  za własne czyny.

 2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo innych.

 3. Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 4. Uświadamianie im realnych konsekwencji ich nieobecności
  w trakcie najważniejszego etapu rozwoju dziecka.

 

 

 

 

 

 

 • współpraca z instytucjami: komendą policji, PPP, MOPS, ośrodkiem zdrowia,

 • rozmowy z rodzicami:

- w ramach zebrań klasowych, zebrań indywidualnych

- aktywny udział rodziców w życiu szkoły (wycieczki, imprezy szkolne),

 • zapoznanie rodziców z działaniami szkoły wynikającymi z programu profilaktyki,

 

cały rok

według potrzeb

 

 

 

 

 

 
 

 

dyrekcja, wychowawcy