WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY

 

OCENIANIA W KLASACH I ?III

 

 

 

ROK SZKOLNY

 

2016/2017

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2007 Nr 83, poz. 562) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. 2009 Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 116)w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 • Statut Szkoły Podstawowej w Odrach;

 • Program wychowawczy szkoły;

 • Program profilaktyki szkoły;

 • Regulamin uczniowski.

 

 

 

 

 

ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W KLASACH I - III:

 

 

 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

 

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 

b. zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych

 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad

 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie

 

szkoły.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

 

o postępach w tym zakresie,

 

b. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 

c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 

d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 

e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno ?

 

wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

 

śródrocznej i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć

 

edukacyjnych,

 

b. ustalanie kryteriów oceniania zachowania uczniów,

 

c. ocenianie bieżące według skali i form przyjętych w szkole (klasy I ?III),

 

d. ustalenie śródrocznej i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 

oraz zachowania,

 

e. zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,

 

f. zasady i formy przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach

 

i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

 

 

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

 

 

 

1. Nauczyciele klas I - III na początku każdego roku szkolnego (termin: do końca września)

 

informują dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań

 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach

 

oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 

a. dzieci w zespole klasowym -w trakcie zajęć edukacyjnych,

 

b. rodziców (prawnych opiekunów) - podczas zebrania organizacyjno - informacyjnego.

 

2. Bieżące ocenianie uczniów rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku

 

lekcyjnym według skali i symboliki przyjętej przez wszystkich nauczycieli klas I ? III. W

 

ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty pracy.

 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki

 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

4. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, pod

 

koniec pierwszego semestru. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną opisową, która

 

informuje o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia.

 

5. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową, która informuje o osiągnięciach

 

i postępach edukacyjnych, zgodnie z wzorem świadectwa szkolnego obowiązującego

 

w danym roku szkolnym. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości

 

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia

 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne

 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.

 

6. Klasyfikowanie śródroczne/roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych

 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem

 

indywidualnego programu edukacyjnego ? terapeutycznego opracowanego dla niego na

 

podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym okresie (roku szkolnym)

 

oraz ustaleniu śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz

 

śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno

 

- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne

 

o których mowa w pkt.1 i 2 , w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne

 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom

 

edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej oraz programu nauczania.

 

8. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem ze stwierdzonymi przez poradnię

 

psychologiczno ? pedagogiczną zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub

 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach

 

edukacyjnych uwzględniając jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

 

psychofizyczne.

 

9. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych uwzględniając indywidualne potrzeby

 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniom poprzez tworzenie

 

następujących dokumentów:

 

a. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ? Indywidualny

 

Program Edukacyjno ? Terapeutyczny (IPET),

 

b. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualne go nauczania Indywidualny

 

Program Edukacyjno ?Terapeutyczny (IPET),

 

c. uczniom posiadającym opinię poradni psychologiczno ?pedagogicznej, w tym poradni

 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni

 

psychologiczno ?pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ?dostosowanie

 

wymagań.

 

10. O dostosowaniu wymagań programowych oraz możliwościach i sposobach korzystania

 

z pomocy, o której mowa w pkt.7, 8, 9uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają

 

poinformowani przez wychowawcę klasy.

 

11. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów)

 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych ?nie później niż dwa tygodnie

 

przed końcem semestru i w przypadku niepromowania ? nie później niż jeden miesiąc

 

przed zakończeniem roku szkolnego.

 

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów):

 

a. sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inne wytwory znajdujące się w teczce

 

dokumentującej postępy dziecka w nauce, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela,

 

b. na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę

 

powinien ją uzasadnić.

 

13. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć

 

ruchowych, manualnych lub komputerowych:

 

a. decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii

 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza

 

lub poradnię specjalistyczną,

 

b. w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć (ruchowych, manualnych, komputerowych) w

 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ?zwolniona?/?zwolniony?.

 

14. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej

 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach

 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym

 

planie nauczania.

 

15. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

 

egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przed komisją

 

powołaną przez dyrektora szkoły.

 

16. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie

 

usprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada

 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny:

 

a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.14 i 15 przeprowadza

 

komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły

 

lub wicedyrektor, nauczyciel prowadzący dane zajęcia, nauczyciel prowadzący takie

 

same zajęcia edukacyjne,

 

b. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa wpkt.14 i 15 przeprowadza się w

 

formie pisemnej lub ustnej,

 

c. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i

 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno ?wychowawczych. Dokładny termin egzaminu

 

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

 

opiekunami).

 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

 

termin i wynik egzaminu. Do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego załącza się pytania

 

egzaminacyjne, pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłe informacje o odpowiedziach

 

ustnych.

 

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę i wynik

 

egzaminu.

 

20. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

a. realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

 

b. spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

 

21.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 20, nie

 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka,

 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych:

 

a. uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania,

 

b. egzaminy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,

 

c. termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

22.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.20 przeprowadza

 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia

 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji

 

wchodzą:

 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -

 

jako przewodniczący komisji,

 

b. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie

 

nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

23. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -

 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

24. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w

 

szczególności:

 

a. skład komisji,

 

b. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 

c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 

d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane osiągnięcia (ocena opisowa).

 

 

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

25.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

 

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

26.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć

 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej

 

wpisuje się ?nieklasyfikowana?/?nieklasyfikowany?.

 

27.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy

 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych

 

opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II

 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

28.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy

 

przez ucznia klasy I -III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po

 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów)ucznia.

 

29. Z religii, języka obcego i regionalnego ocenianie bieżące, śródroczne/roczne ustala się wg

 

skali: celujący ? 6, bardzo dobry ?5, dobry ? 4, dostateczny ? 3, dopuszczający ? 2,

 

niedostateczny ? 1.

 

30.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

 

szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

 

śródroczna / roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z

 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -

 

wychowawczych. Powodem odwołania może być naruszenie zasad WSO.

 

31.W przypadku stwierdzenia, że śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

 

edukacyjnych i zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

a. w przypadku śródrocznej / rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej

 

oraz ustala śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 

b. ustala śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania

 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

 

komisji,

 

c. w skład komisji wchodzą:

 

? dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -

 

jako przewodniczący komisji,

 

? nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

 

? dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

 

? przedstawiciel rady rodziców,

 

d. termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia

 

zastrzeżeń.

 

32. Ustalona przez komisję śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

 

oraz śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od

 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

33. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje

 

się:

 

a. uzyskane wysokie miejsca ? nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem ? w

 

zawodach artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty, albo

 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające

 

na terenie szkół,

 

b. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub

 

środowiska szkolnego.

 

 

 

 

 

OCENIANIE W KLASACHI ? III

 

 

 

Ocena opisowa

 

1. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia. Ma

 

ona:

 

a. uczniowi ? dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności,

 

b. rodzicom ?dostarczać rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie

 

której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego,

 

prawidłowego rozwoju,

 

c. nauczycielowi ?dostarczać informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w

 

danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system pracy z

 

uczniem jest efektywny.

 

2. Ocena ucznia powinna być efektywna, oparta na konkrecie, ukazująca autentyczne

 

zainteresowania, nagradzająca za osiągnięcia i wysiłek. Musi dostarczać uczniom

 

maksimum informacji o wartości ich pracy. Ma zachęcać do samooceny, motywować do

 

dalszego wysiłku, umacniać wiarę we własne możliwości oraz uwzględniać stopień

 

trudności dla każdego ucznia.

 

3. Ocenianie:

 

a. powinno służyć dziecku oraz pozwalać mu korygować swe postępowanie,

 

b. daje dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować , jak

 

daleko jest na drodze do osiągnięcia celu,

 

c. uwzględnia możliwości dziecka,

 

d. bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, wysiłek włożony w wykonanie zadania,

 

e. nie etykietuje dzieci,

 

f. zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca,

 

g. nie pełni funkcji kary czy nagrody,

 

h. nie zawiera krytyki osoby,

 

i. uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku.

 

 

 

Ogólne kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych

 

1. Ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych.

 

2.Wocenianiu bieżącym stopień opanowania wiadomości i umiejętności określony

 

wymaganiami programowymi wyrażony jest w następującej skali symboli:

 

 

 

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

 

 

3. Dopuszczalne jest stosowanie znaku ?+? lub ?-? z wyjątkiem oceny celującej, przy

 

której nie stawia się znaku ?+? i oceny niedostatecznej, przy której nie stawia się

 

znaku ?-?.

 

4.Oceny bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane są przez nauczycieli w

 

dziennikach lekcyjnych wg następujących kryteriów oceniania:

 

? CELUJĄCY ? nie określa się wymagań, ale przyjmuje się zasadę spełniania

 

wymagań na ocenę ? bardzo dobry oraz posiadanie przez ucznia innych dodatkowych

 

wiadomości z danej dziedziny osiągnięć edukacyjnych oraz wynikających z

 

indywidualnych zainteresowań ucznia.

 

? BARDZO DOBRY ? otrzymuje uczeń, który opanował szeroki zakres wiedzy i

 

umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych.

 

? DOBRY ? otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych

 

obszarów w zakresie pełnym.

 

? DOSTATECZNY ? otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i

 

umiejętności.

 

? DOPUSZCZAJĄCY? otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w

 

zakresie koniecznym.

 

? NIEDOSTATECZNY -otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum

 

koniecznych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych,

 

umożliwiających mu dalszą naukę.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą kryteriów oceniania ucznia są wymagania edukacyjne.

 

 

 

Kryteria oceniania pisemnych prac kontrolnych:

 

 

 

0 ? 30% - niedostateczny

 

31% -33% - dopuszczający -

 

34% - 40% - dopuszczający

 

41% -47% - dopuszczający +

 

48% -50% - dostateczny -

 

51% - 60% - dostateczny

 

61% - 67% - dostateczny +

 

68% - 70% - dobry -

 

71% - 80% - dobry

 

81% - 87% - dobry +

 

88% - 90% - bardzo dobry -

 

91% - 95% - bardzo dobry

 

96% - 100% - bardzo dobry +

 

zadanie dodatkowe na ocenę celującą

 

91% - 100% - celujący

 

 

 

Kryteria oceniania pisemnych prac kontrolnych: - dla uczniów z dostosowanymi

 

wymaganiami edukacyjnymi z inteligencją niższa niż przeciętna

 

 

 

poniżej 20% - niedostateczny

 

21% - 23% - dopuszczający -

 

24% - 34 % - dopuszczający

 

35% - 40% - dopuszczający +

 

41% - 43% - dostateczny -

 

44% -54% - dostateczny

 

55% -60% - dostateczny +

 

61% -63% - dobry ?

 

64% -74% - dobry

 

75% - 80% - dobry +

 

81% - 83% - bardzo dobry ?

 

84% - 94% - bardzo dobry

 

95% i więcej ? bardzo dobry +

 

 

 

5. Jeżeli zajęcia edukacyjne są realizowane w wymiarze 1 godziny w ciągu tygodnia powinny

 

wystąpić w dzienniku lekcyjnym, co najmniej 3 oceny w semestrze. Jeżeli zajęcia

 

edukacyjne są realizowane w większym wymiarze godzin w ciągu tygodnia, powinno

 

wystąpić nie mniej niż 6 ocen w semestrze.

 

6. Oceny, które otrzymują uczniowie z pisemnych prac kontrolnych należy wpisywać do

 

dziennika lekcyjnego czerwonym kolorem, a z testów kompetencji zielonym kolorem.

 

7. Ocenianie bieżące ucznia wyrażone jest słownie lub pisemnie za pomocą przyjętej

 

skali ocen z komentarzem (np. super, wspaniale, brawo, musisz jeszcze popracować,

 

uważaj, poćwicz itp.).

 

8. W zależności od realizowanego w danej klasie programu nauczania, specyfiki zespołu

 

klasowego, aktualnych wydarzeń w szkole kalendarza imprez, bloku tematycznego itp.

 

dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym różne znaki graficzne, które mogą mieć

 

charakter krótkoterminowy, przejściowy lub stały. Znaki graficzne i ich znaczenie ustala

 

nauczyciel wraz z uczniami lub rodzicami (prawnymi opiekunami). Znaki graficzne

 

przyjęte w danym zespole klasowym mogą być umieszczane np. w kartach pracy,

 

zeszytach ucznia, pracach plastycznych itp. Nie zamieszcza się ich w dokumentach typu:

 

dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwo szkolne.

 

 

 

Ogólne kryteria oceniania zachowania

 

 

 

1. Ustala się jedną śródroczną / roczną ocenę opisową z zachowania.

 

2. Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.

 

3. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi

 

nauczycielami uczącymi w danej klasie.

 

4. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności.

 

 

 

KULTURA OSOBISTA

 

? Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 

? Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 

? Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 

? Okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

 

ZAANGAŻOWANIE

 

? Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 

? Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 

 

 

KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI I INNYMI OSOBAMI

 

? Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 

 

 

 

 

5. W dziennikach lekcyjnych w bieżącym ocenianiu stosuje się symboliczny zapis

 

postępów w zachowaniu ucznia:

 

A ? wspaniale,

 

B ? prawidłowo,

 

C ? zadowalająco,

 

D ? niepoprawnie

 

.

 

W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny z zachowania

 

w każdej sferze.

 

 

 

 

 

 

 

Stosuje się następujące kryteria ocen zachowania:

 

A ?wspaniale ? otrzymuje uczeń, który:

 

Kultura osobista:

 

 • szanuje własność osobistą, cudzą, społeczną,

 • aktywnie uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie, w szkole,
  w najbliższym środowisku,

 • kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i do kolegów,

 • poprawnie reaguje w sytuacjach konfliktowych,

 • zachowuje się kulturalnie w czasie zajęć i przerw oraz w miejscach publicznych,

 • szanuje symbole narodowe,

 • dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

 • okazuje szacunek innym osobom.

 

 

 

Zaangażowanie:

 

 • wzorowo wywiązuje się z podjętych obowiązków,

 • systematycznie i starannie odrabia prace domowe,

 • przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,

 • przestrzega regulaminu szkolnego,

 • nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w określonym terminie 1 tygodnia,

 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

 • nie używa w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych,

 • godnie reprezentuje szkołę w konkursach i imprezach okolicznościowych,

 • jest aktywny, pilny, staranny i obowiązkowy,

 • chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 • pielęgnuje szkolne tradycje.

 

 

 

Kontakty z rówieśnikami:

 

 • dba o bezpieczeństwo własne i innych,

 • przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,

 • prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła,

 • umiejętnie współdziała w grupie zadaniowej i zespole klasowym;

 

 

 

 

 

B ? prawidłowo ? otrzymuje uczeń, który:

 

 

 

Kultura osobista

 

 • szanuje własność osobistą, cudzą, społeczną,

 • uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie, w szkole,
  w najbliższym środowisku,

 • kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i do kolegów,

 • zdarza się, że popada w konflikty z rówieśnikami,

 • zazwyczaj zachowuje się kulturalnie w czasie zajęć i przerw oraz w miejscach publicznych,

 • szanuje symbole narodowe,

 • dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

 • na ogół okazuje szacunek innym osobom.

 

 

 

Zaangażowanie:

 

 • stara się wywiązywać z podjętych obowiązków,

 • zdarza się, że nie odrobi pracy domowej lub nie przyniesie potrzebnych przyborów, stroju sportowego,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,

 • na ogół przestrzega regulaminu szkolnego,

 • nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w określonym terminie 1 tygodnia,

 • stara się rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia,

 • zdarza się, że nie przestrzega zakazu używania w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego,

 • reprezentuje szkołę w konkursach i imprezach okolicznościowych,

 • jest aktywny na zajęciach,

 • czasami wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 • pielęgnuje szkolne tradycje.

 

 

 

Kontakty z rówieśnikami:

 

 • dba o bezpieczeństwo własne i innych,

 • przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,

 • zazwyczaj prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła,

 • współdziała w grupie zadaniowej i zespole klasowym.

 

 

 

C ? zadowalająco ? otrzymuje uczeń, który:

 

 

 

Kultura osobista:

 

 • nie zawsze szanuje własność osobistą, cudzą, społeczną,

 • sporadycznie uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie,
  w szkole, w najbliższym środowisku,

 • nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 • zdarza się, że jest agresywny i niekoleżeński,

 • nie zachowuje się kulturalnie w czasie zajęć i przerw oraz w miejscach publicznych,

 • zdarza się, że nie okazuje szacunku dla symboli narodowych.

 • nie zawsze dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

 • rzadko okazuje szacunek innym osobom.

 

 

 

Zaangażowanie:

 

 • często nie wywiązuje się z podjętych obowiązków,

 • bywa nieprzygotowany do zajęć, czasami nie odrabia prac domowych, zapomina przyborów szkolnych, stroju sportowego,

 • sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,

 • ma trudności z przestrzeganiem regulaminu szkolnego,

 • nie stara się rozwijać swoich zainteresowań i uzdolnień,

 • nie przestrzega zakazu używania w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego,

 • nie uczestniczy w konkursach, rzadko bierze udział w imprezach okolicznościowych,

 • w czasie zajęć jest mało aktywny,

 • wykonuje tylko narzucone polecenia,

 • rzadko pielęgnuje szkolne tradycje.

 

 

 

Kontakty z rówieśnikami:

 

 • nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych,

 • ma problemy z przestrzeganiem norm i zasad funkcjonujących w grupie,

 • nie reaguje na krzywdę i przejawy zła,

 • nie zawsze zgodnie współdziała w grupie zadaniowej i zespole klasowym.

 

 

 

D ? niepoprawnie ? otrzymuje uczeń, który:

 

 

 

Kultura osobista:

 

 • nie szanuje własności osobistej, cudzej, społecznej,

 • nie uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie, w szkole,
  w najbliższym środowisku,

 • nie reaguje na uwagi i upomnienia,

 • nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 • jest agresywny, wulgarny w stosunku do koleżanek i kolegów,

 • w czasie zajęć przeszkadza innym uczniom i nauczycielowi,

 • zachowuje się niestosownie w czasie przerw oraz w miejscach publicznych,

 • nie okazuje szacunku dla symboli narodowych.

 • lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd.

 

 

 

Zaangażowanie:

 

 • nie wywiązuje się z podjętych obowiązków,

 • jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac domowych, zapomina przyborów szkolnych, stroju sportowego,

 • jest niestaranny i niesystematyczny,

 • często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,

 • nie przestrzega regulaminu szkolnego,

 • nie rozwija swoich zainteresowań,

 • mimo upomnień używa w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego,

 • nie uczestniczy w konkursach i imprezach okolicznościowych,

 • w czasie zajęć jest mało aktywny,

 • wykonuje tylko narzucone polecenia,

 • nie pielęgnuje szkolnych tradycji.

 

 

 

Kontakty z rówieśnikami:

 

 • zdarzają mu się zachowania przekraczające granice bezpieczeństwa,

 • nie przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,

 • nie reaguje na krzywdę i przejawy zła,

 • permanentnie popada w konflikty z rówieśnikami.

 

Sposoby informowania rodziców

 

Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o bieżących ocenach cząstkowych oraz ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych/rocznych dzieci:

 

a. wpis do dziennika lekcyjnego,

 

b. podczas spotkań z rodzicami,

 

c. podczas rozmów indywidualnych z rodzicami,

 

d. wpis ocen cząstkowych do dzienniczka ucznia lub notesu lub zeszytu przedmiotowego.

 

 

 

 

 

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W WZO

 

1. Zmiany w WZO dokonywane są na bieżąco zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

2. Zmiany można wprowadzić w kolejnym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

3. Przez cały rok szkolny dyrektor zbiera uwagi i wnioski nauczycieli, rodziców i uczniów na temat skuteczności systemu oceniania.

 

4. Na końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor przedstawia uwagi i wnioski oraz proponują zmiany.

 

5. Opiniuje je i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) w klasach I -III Szkoły Podstawowej w Odrach został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej 28.08.2014 roku.