REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

 

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ODRACH

 

 §1

 

Przedmiot Regulaminu

 

1.Regulamin określa:

 

  1. zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,

  2. tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

  3. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

2.Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

 

3.Wypożyczenie podręczników do domu i jego zwrot są odnotowane przez bibliotekarza.

 

4.Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

 

§2

 

Udostępnianie podręczników

  

1.Podręcznik, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

 

2.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

3.Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

 

4.Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.

 

5.Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

 

6.Termin zwrotu podręcznika mija 25 czerwca.

 

7.W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust.6.

 

8.Zwrot podręcznika skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

§3

 

Procedura wypożyczenia podręcznika

  

1.Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

 

2.Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści ?Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręczników wypożyczonych przez Szkołę Podstawową w Odrach i zobowiązuję się do ich stosowania. Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za korzystanie z podręczników przez moją córkę \ mojego syna??????????????????? .?

 

3.Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualnie uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

 

§4

 

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

  

1.W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 

2.Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

 

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 

4.Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

 

5.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

 

§5

 

Zakres odpowiedzialności

  

1.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w §1 ust. 6 rodzic dziecka jest zobowiązany odkupić podręcznik i przekazać go na rzecz szkoły.

 

 

 

 

 

§6

 

1.Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

 

i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

2.Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

 

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września2014 roku.

  

Odry, dn. ???????

     

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

    

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręczników wypożyczonych przez Szkołę Podstawową w Odrach i zobowiązuję się do ich stosowania. Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za korzystanie z podręczników przez moją córkę \ mojego syna???????????????????

 

(imię i nazwisko)

 

 

    

?????????????????????????.

 

(czytelny podpis rodzica)