SZKOLNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ODRACH

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

 

 

Cele i efekty działań wychowawczych

 

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1. Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i nauka działania w grupie:

 • poczucie przynależności do danej klasy,

 • wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,

 • współtworzenie i respektowanie norm grupowych,

 • współodpowiedzialność za działania grupy.

 

 

 • wybór samorządu klasowego,

 • zabawy integrujące zespół klasowy,

 • organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie klas pierwszych, szkolne ognisko ? Święto Pieczonego Ziemniaka, zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, powitanie wiosny, Dzień Matki, Festyn Rodzinny) i uroczystości klasowych oraz wycieczek turystyczno ? krajoznawczych po najbliższej okolicy.

 

 

 

wrzesień

cały rok

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

2. Poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów,

 • okazywanie w słowach, działania szacunku wobec dorosłych, rówieśników i młodszych,

 • nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,

 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów.

 

 

 

 • podejmowanie tematyki na zajęciach poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowę nauczającą,

 • kontrakt klasowy ?Reguły życia w klasie?,

 • zapoznanie uczniów i rodziców z Regulaminem Szkoły i konsekwencjami nieprzestrzegania jego wytycznych,

 • zapoznanie z dokumentami szkoły: statutem, regulaminem ucznia, regulaminem oceniania i klasyfikowania, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i innymi.

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wrzesień - październik

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

 

3. Edukacja ekologiczno ? zdrowotna:

 • dba o higienę osobistą i otoczenia,

 • umie bezpiecznie bawić się z rówieśnikami,

 • wie, jak duże znaczenie ma aktywność fizyczna dla prawidłowego rozwoju organizmu,

 • rozumie potrzebę kontrolowania własnej postawy ciała, wskazuje różnicę między prawidłową postawą ciała, a nieprawidłową,

 • zna zasady ruchu drogowego,

 • wie, na czym polega szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu i spożywania środków odurzających (narkotyki, dopalacze),

 • zna korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego,

 • nie przyjmuje od nieznajomych żadnych nieznanych substancji,

 • wie, do kogo należy się zwrócić w sytuacjach zagrożenia,

 • zna alarmowe numery telefonów,

 • kształtowanie właściwego stosunku uczniów do środowiska przyrodniczego,

 • zna znaczenie spożywania owoców i warzyw dla prawidłowego wzrostu i rozwoju,

 • budzenie umiłowania przyrody, poprzez wycieczki środowiskowe,

 • udział w Akcji Sprzątanie Świata,

 • zna zasady obcowania z przyrodą i jej ochrony.

 

 

 • pogadanki,

 • gry i zabawy dydaktyczne,

 • spotkanie z pielęgniarką, dietetykiem,

 • spotkanie z policjantem,

 • spotkanie ze strażakiem,

 • spotkanie z leśniczym,

 • mycie rąk przed i po posiłku,

 • mycie rąk po skorzystaniu z toalety,

 • szczotkowanie zębów po śniadaniu w szkole,

 • fluoryzacja zębów,

 • zmiana obuwia na terenie szkoły,

 • sprzątanie śmieci poprzez udział w corocznej akcji,

 • udział w zbiórce baterii,

 • przygotowywanie pełnowartościowych śniadań,

 • wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy,

 • zawody sportowe.

 

na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego

 

Dyrektor

Wychowawcy

Pielęgniarka

 

4. Kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych:

 • znajomość i rozumienie pojęć stosowne do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,

 • świadomość własnych praw, instancji do których można się zwrócić o pomoc,

 • dostrzeganie różnic między ludźmi i ich akceptowanie,

 • rozróżnianie dobra i zła w codziennym życiu i odpowiednie reagowanie.

 

 

 

 • podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,

 • ćwiczenia asertywności.

 

 

wrzesień, październik

 

cały rok

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Katecheta

5. Szacunek dla tradycji i poczucie tożsamości narodowej:

 • rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością i swojej rodziny,

 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poznawanie walorów kulturowych i przyrodniczych regionu.

 

 

 

 • opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej zwyczajach,

 • wypowiadanie się na temat swojej rodziny, prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi,

 • prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich; nauka hymnu państwowego, postawy i szacunku wobec flagi i godła państwowego,

 • zapoznanie z historycznym znaczeniem takich dat jak:

 • 11 XI ? Święto Niepodległości

 • 3 V ? Uchwalenie Konstytucji

 • zapoznanie z życiem i twórczością wielkich polaków,

 • poszukiwanie i gromadzenie informacji z zakresu historii i geografii własnego regionu,

 • wycieczki krajoznawcze po okolicy,

 • udział w warsztatach regionalnych ? poznanie z pracami wykonywanymi przez ludzi dawniej (maglowanie, kiszenie kapusty, pranie, prasowanie, wypiek chleba).

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad,

maj

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

6. Kształtowanie kultury czytelniczej:

 

 • rozwijanie u uczniów aktywności i inicjatywy w poszukiwaniach czytelniczych,

 • uwrażliwianie na piękno literatury i sztuki,

 • kształtowanie postawy szanowania książek.

 

 

 

 • wyrabianie nawyku sięgania po książki i zdobywania nowej wiedzy,

 • pobudzanie uczniów do aktywności czytelniczej poprzez wypożyczanie książek,

 • ukazanie atrakcyjności książek i ciekawej formy spędzania czasu,

 • zachęcanie rodziców do wspólnego czytania z dziećmi ? organizowanie spotkań czytelniczych z rodzicami,

 • kształtowanie nawyku dbania o książki,

 • konkursy czytelnicze,

 • konkursy recytatorskie,

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

Dyrektor

Wychowawcy