REGULAMIN UCZNIOWSKI

 

Uczniowie naszej szkoły podlegają prawu szkolnemu zapisanemu

 

w Statucie Szkoły Podstawowej w Odrach.

 

Prawa i obowiązki dotyczą każdego ucznia naszej szkoły. Uczeń może otrzymać nagrodę za

 

szczególne osiągnięcia i podlega karze za nieprzestrzeganie prawa szkolnego.

I. Prawem ucznia jest:

 

 1. rozwijanie w szkole talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,

 2. korzystanie w czasie przewidzianym planem zajęć z pomieszczeń i urządzeń jakimi dysponuje szkoła pod opieką nauczyciela,

 3. korzystanie z pomocy dydaktycznych będących w szkole,

 4. dokonywanie wyboru kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, które istnieją w szkole,

 5. uczestniczenia w imprezach szkolnych i poza szkołą za zgodą rodziców,

 6. wypoczynek:

  • w czasie przerw międzylekcyjnych,

  • w czasie przerw świątecznych i ferii,

 7. uzyskanie pomocy nauczyciela uczącego danego przedmiotu, dyrekcji i innych pracowników szkoły,

 8. uzyskanie informacji o terminie sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia co najwyżej trzy, otrzymanie do wglądu w ciągu 7 dni ocenionej kartkówki i 14 dni ocenionego sprawdzianu (pracy klasowej), na zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotów, możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej) w terminie ustalonym z uczącym nauczycielem, ale nie przekraczającym dwóch tygodni,

 9. bieżąca informacja o ocenach z przedmiotów nauczania,

 10. zachowanie dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

 11. reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach,

 12. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły,

 

II. Obowiązkiem ucznia jest:

 

 1. wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelną pracę nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,

 2. systematyczne przygotowanie się do zajęć szkolnych i uczestniczenie w nich oraz w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych,

 3. bieżące informowanie rodziców o otrzymanych ocenach,

 4. dbałość o honor i dobre imię ucznia, szkoły poprzez godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

 5. troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych,

 6. utrzymywanie czystości i porządku na terenie szkoły i w miejscach publicznych,

 7. przeciwdziałanie przemocy, wandalizmowi i innym przejawom patologii,

 8. okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom dorosłym i rówieśnikom,

 9. podporządkowanie się zarządzeniom: wychowawcy, dyrektora szkoły oraz ustaleniom: Samorządu Klasowego, w czasie przerwy w zajęciach spowodowanych nieobecnością nauczyciela przebywać w świetlicy szkolnej,

 10. poszanowanie godności drugiego człowieka,

 11. dbanie o kulturę stroju i estetykę wyglądu zewnętrznego,

 12. zachowanie się właściwie w czasie przerw i podporządkowanie się poleceniom nauczyciela dyżurującego,

 13. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i innych. Informowanie nauczycieli o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów,

 14. wyciszenie lub wyłączenie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć szkolnych.

  

    1. UCZNIOWI ZABRANIA SIĘ:

  • PALENIA TYTONIU

  • PICIA ALKOHOLU

  • UŻYWANIA NARKOTYKÓW

  • PRZYNOSZENIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW.

 

IV. System nagród i kar

 

 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 

 • wyniki w nauce,

 • osiągnięcia sportowe i artystyczne,

 • frekwencję 100%,

 • udział w życiu szkoły

 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

 • odwagę i pomoc innym,

 • wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

 • pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,

 • czytelnictwo.

 

2. Nagrody przyznawane są przez wychowawcę klasy, opiekunów organizacji szkolnych,

 

Radę Rodziców i dyrektora szkoły. Przyznający nagrody w razie potrzeby konsultuje

 

się z nauczycielami uczącymi danego ucznia.

 

3. Przewidziane są następujące formy nagród:

 

 • podwyższenie oceny zachowania na wniosek nauczyciela przedmiotu, samorządu

 • klasowego bądź dyrektora szkoły,

 • nagroda książkowa lub rzeczowa,

 • dyplom uznania, puchar,

 • pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,

 • pochwała ustna dyrektora na forum klasy lub szkoły,

 • publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły,

 • list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców wyróżnionego ucznia,

 • list gratulacyjny, wręczany przez dyrektora szkoły rodzicom wyróżnionego ucznia na

 

forum szkoły.

 

 

 

4. Ustalenia dodatkowe:

 

 • Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może

 

postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie.

 

 • O fakcie przyznania nagrody wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców

 

(prawnych opiekunów).

 

 • Nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły, z budżetu Rady Rodziców lub z

 

funduszy przekazanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły.

 

 

 

5. Uczeń może otrzymać karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły.

 

6. Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły na wniosek

 

nauczycieli i pracowników szkoły.

 

7. Przewidziane są następujące formy kar:

 

 • upomnienie przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy,

 • powiadomienie rodziców lub opiekunów o nieodpowiednim zachowaniu ucznia,

 • pisemna nagana wychowawcy, którą przechowuje się w dokumentacji wychowawcy

 

klasy,

 

 • praca społeczna na rzecz szkoły ? wykonanie pracy poprzedzone powinno być

 

poinformowaniem rodziców o jej nałożeniu, w zależności od przewinienia ucznia,

 

wychowawca ustala liczbę godzin do odpracowania na rzecz szkoły, prace są

 

wykonywane pod nadzorem wychowawcy lub pracowników obsługi po zajęciach

 

lekcyjnych,

 

 • zakaz uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych

 • zawieszenie przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznych lub zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

 • nagana dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela w obecności rodziców ucznia z jednoczesnym wpisem do akt,

 • zawieszenie ucznia w prawach do reprezentowania szkoły na czas określony.

 

8. Ustalenia dodatkowe:

 

 • O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, szkoła informuje rodziców (prawnych

 

opiekunów).

 

 • Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie

 

szkoły będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.

 

 • Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia

 

wymierzane są na okres nie dłuższy niż 1 semestr.

 

 • W przypadku naruszenia przez ucznia prawa dyrektor szkoły powiadamia rodziców

 

(prawnych opiekunów) i jednocześnie Policję.

 

 • W przypadku korzystania z telefonu w czasie lekcji nauczyciel przekazuje telefon do

 

sekretariatu szkoły i po jego odbiór zgłasza się rodzic dziecka.

 

 • Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej

 

klasy lub szkoły przez zawieszenie w zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i

 

innych imprezach organizowanych przez szkołę za nieprzestrzeganie postanowień

 

Statutu szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

 

 • ?W wypadku spowodowania swym działaniem strat materialnych, oprócz kary

 • dyscyplinarnej, uczeń zobowiązany jest do naprawienia lub pokrycia kosztów

 • związanych z wyrządzoną szkodą.

 

9. Sposoby i formy dokumentowania kar:

 

?Niewłaściwe zachowania ucznia, które zgodnie z regulaminem oceny zachowania

 

skutkują ujemnymi punktami, zapisywane są przez nauczyciela w ,,Klasowym

 

zeszycie pochwał i uwag?, zakładanym corocznie przez wychowawcę klasy.