Drukuj

 

Program Profilaktyki

 

Szkoły Podstawowej w Odrach

 

rok szkolny 2019/2020

   

Profilaktyka w szkole - jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowanie ryzykowne.

  

I . Założenia programowe

 

 

dziecka.

 

II . Cele programowe

 

 

 

 

III . Zadania

 

 

 

 

IV . Formy działania

 

- indywidualna pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych,

 

- spotkania (z pielęgniarką, policjantem, psychologiem),

 

- festyny, imprezy środowiskowe, wycieczki, konkursy,

 

- zajęcia plastyczne, sportowe itp.,

 

- współpraca z domem rodzinnym,

 

- wymiana informacji,

 

- zajęcia pozalekcyjne, np.: świetlicowe.

  

V . W ramach programu profilaktyki szkolnej są realizowane:

 

  

Dział programu

Cele

Zadania, sposób realizacji

Terminy realizacji

Odpowiedzialni


I.

Profilaktyka uzależnień

 

 1. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

 1. Kształtowanie postawy asertywności ? uczenie umiejętności konstruktywnego odmawiania.

 

 1. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z komputera i Internetu. Informowanie o realnych konsekwencjach niewłaściwego korzystania z komputera i telewizji.

 

 

 

 • pogadanki, zajęcia warsztatowe nt. szkodliwości działania używek

 

 • pogadanki i rozmowy nt. umiejętności odmawiania i podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach trudnych,

 

 • pogadanki w klasach nt. zagrożeń płynących z Internetu
  i TV oraz racjonalnego korzystania
  z mediów

 

 • kontakt z placówkami niosącymi pomoc.

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy,

nauczyciele,

 

 

 

 

 

 


II.

Kształtowanie umiejętności interperso-nalnych

 

 1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.

 3. Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby.

 4. Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w szkole
  i w domu.

 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 6. Kształtowanie właściwych postaw i przekonań oraz nastawień osobistych, pozwalających utrzymywać poczucie niezależności
  i swobody wyboru uczniów.

 7. Kształtowanie poprawnej komunikacji

 

 

 • pogadanki, dyskusje z wychowawcą,

 

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej-samopomocy uczniowskiej w klasach

 • wspólne odrabianie lekcji
  w świetlicy, zajęcia dodatkowe,

 

 • organizowanie różnorodnych kół zainteresowań,

 • wyjazdy, wycieczki, imprezy szkolne i pozaszkolne,

 • integrowanie uczniów na zajęciach,

 

 • realizowanie programu ?Spójrz inaczej?,

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

wychowawcy

 

 

 

 

 


III.

Eliminowanie przejawów agresji
i przemocy w szkole

 

 1. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

 2. Przeciwdziałanie i redukowanie agresji (fizycznej, psychicznej)
  w szkole, w domu, środowisku lokalnym.

 3. Pokazanie rodzicom sposobów radzenia z agresją u dzieci.

 4. Uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów.

 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 6. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia.

 7. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

 

 • pogadanki, dyskusje, scenki dramowe, plakaty, gry i zabawy,

 

 • dyżury nauczycieli podczas przerw,

 • zawarcie umów i kontraktów klasowych,

 • kontrola zachowań pozytywnych
  i negatywnych u dzieci,

 • spotkania przedstawiciela PPP z rodzicami,

 

 • zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych,

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

  

dyrektor

wychowawcy

 

 

 

Dział programu

Cele

Zadania, sposób realizacji

Terminy realizacji

Odpowiedzialni


IV.

Promowanie zdrowego stylu życia i sposobu spędzania wolnego czasu

 

 1. Dbanie o higienę ciała i umysłu.

 2. Uświadamianie zasad zdrowego odżywania się.

 3. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 4. Kształtowanie zachowań proekologicznych. Nabywanie przez dzieci nawyku dbania
  o czystość, ład i porządek otoczenia.

 5. Alternatywne sposoby życia ? twórcze i radosne gospodarowanie czasu wolnego.

 

 • pogadanki na zajęciach,

 

 • Spotkania z pielęgniarką i dietetykiem,

 • realizowanie programów:
  ?Szklanka mleka?, ?Owoce w szkole?.

 

 • zajęcia sportowe z udziałem rodziców, wycieczki,

 

 • udział w akcjach i programach ekologicznych ?Sprzątanie świata?

i zbiórka baterii,

 • informowanie uczniów o ofertach spędzania wolnego czasu w środowisku lokalnym,

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele,

pielęgniarka,

 

 

 

 

    

Dział programu

Cele

Zadania, sposób realizacji

Terminy realizacji

Odpowiedzialni


V.

Współpraca
z rodzicami
oraz instytucjami
i organizacjami zajmującymi się profilaktyką

 

 

 1. Budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności
  za własne czyny.

 2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo innych.

 3. Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 4. Uświadamianie im realnych konsekwencji ich nieobecności
  w trakcie najważniejszego etapu rozwoju dziecka.

 

 

 

 

 

 

 • współpraca z instytucjami: komendą policji, PPP, MOPS, ośrodkiem zdrowia,

 • rozmowy z rodzicami:

- w ramach zebrań klasowych, zebrań indywidualnych

- aktywny udział rodziców w życiu szkoły (wycieczki, imprezy szkolne),

 • zapoznanie rodziców z działaniami szkoły wynikającymi z programu profilaktyki,

 

cały rok

według potrzeb

 

 

 

 

 

 
 

 

dyrekcja, wychowawcy

 

 

 

     

Odsłony: 1424